Hacettepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Akademik Birimler
Hemşirelik Esasları Anabilimdalı Yükseklisans Programı Genel Bilgi

Programın Adı

Hemşirelik Esasları

Düzeyi (YL/Doktora)

Yüksek Lisans

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. R. Selma Görgülü

Program sorumlusu

Prof. Dr. R. Selma Görgülü

Alınacak diplomanın adı

Hemşirelik Esasları Programı Yüksek Lisans Diploması

Programın amacı

Profesyonel hemşirelik bilincinin geliştirilmesi, öğrencilerin hemşirelik esaslarına özgü temel konulara ve bunların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgiye erişebilme, değerlendirebilme ve bilimsel araştırma yapabilme yeteneğini kazanması, hemşirelik esasları öğretimine ilişkin eğitim felsefesi geliştirebilme ve öğretim ilke ve yöntemlerini konu alanının öğretiminde kullanabilme yetisini kazanması ve böylece hemşirelik esasları öğretimi alanında uzmanlaşması amaçlanır.

Öğrenim hedefleri

  • Hemşirelik Esasları öğretiminin temel felsefesini anlamak

  • Hemşirelik Esasları dersinin temel konularını ve bunların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemleri bilmek,

  • Hemşirelik Esaslarına özgü konulara ilişkin literatür taraması yapmak,

  • Eriştiği bilgiyi değerlendirebilmek ve analiz etmek,

  • Danışman rehberliğinde konu alanına özgü araştırma yapabilmek,

  • Hemşirelik Esasları öğretiminde uygun öğretim ilke ve yöntemlerini kullanabilmek,

  • Hemşirelik Esasları öğretiminde uygun ölçme- değerlendirme yöntemlerini kullanabilmek

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri (Unvan, Ad, Soyad)

Prof. Dr.  R. Selma Görgülü

Prof. Dr.  M. Filiz Ulusoy

Doç. Dr. Hülya Uçar

Doç. Dr. Leyla Dinç

Giriş koşulları

Hemşirelik Lisans Diploması,

LES: 50, GRE: 650, GMAT: 475,

Yabancı dil: C1

Mülakat değerlendirmesi

Genel basari notu, LES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat tam notunun % 30'u

Öğrenim süresi

2 Yıl (4 yarıyıl)

Zorunlu kredi yükü

21

Bilimsel hazırlık ve özel koşullar

Yok

Program dışından alınması zorunlu dersler

BİS 535 Biyoistatistik

BİS 536 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

Yeterlik sınavında başarı koşulları

Yoktur

Tez çalışması için aranan koşullar

En az 21 kredilik dersi başarıyla tamamlamış olmak

Tez savunması için aranan koşullar

Yoktur

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Sıhhiye Ankara
Tel: 0 312 3242013 Fax: 0 312 3127085
hemsirelikmaster@hacettepe.edu.tr