Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Öğretim Elemanları Lisans Ders Programları Lisansüstü Program Bağlantılar/Duyurular

 

Tarihçe

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Öğretim Kurumu Yürütme Kurulu’nun 27 Kasım 1990 tarihli kararı ile Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu bünyesinde açılan sekiz ana bilim dalından biridir.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hemşirelik Anabilim Dalı altında 1968 yılında başlatılan yüksek lisans ve 1972 yılında başlatılan Doktora programları içinde yer almış olan “Psikiyatri Hemşireliği alanı”, 11.12.1998 tarihinden itibaren yüksek lisans ve doktora programlarını Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı bünyesinde bağımsız olarak yürütmeye başlamıştır.

Misyon

Anabilim dalımız, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında bilimsel düşünceyi ve ilkeleri esas edinen; ulusal ve uluslar arası literatüre hakim, literatür bilgilerini hizmet sunduğu birey, aile ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda uygulamaya, eğitime ve araştırmaya aktarabilen; liderlik edebilen; yaratıcı, sorgulayıcı, üretken lisans ve lisansüstü hemşire yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Altyapı

Etkili iletişim becerilerinin ve ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğine ilişkin uygulama becerilerinin geliştirilmesi için fakülte bünyesindeki derslik ve simülasyon laboratuvarının yanı sıra, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı'nda yer alan standart hasta laboratuvarlarından yararlanılmaktadır. Ayrıca, hastane psikiyatri, cerrahi ve dahili klinikleri, toplum ruh sağlığı merkezleri, alkol-madde tedavi/rehabilitasyon merkezleri, çocuk izlem merkezleri, huzurevleri, sivil toplum kuruluşları uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlar arasında yer almaktadır.

Beşeri alt yapı olarak anabilim dalı bünyesinde; 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 7 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. 

Yürütülen Lisans Dersleri

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Hemşirelik Fakültesi lisans programı kapsamında HEM 421 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ve HEM 130 Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi derslerini yürütmektedir. Zorunlu derslerin yanı sıra, HEM 117 Stresle Baş Etme, HEM 140 Duygusal Zeka ve Gelişimi, HEM 431 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı, SEC 359 Yaşlılık ve Ruh Sağlığı, SEC 361 Yaşam Sonu Hasta ve Ailesine Psikososyal Bakım ve SEC 461 Sağlık Hizmetlerinde Kişilerarası İletişim adlı dersler seçmeli olarak verilmektedir.

Bilimsel Araştırma Alanlarından Bazıları

 • Kendini tanıma ve kişilerarası iletişim
 • Kronik hastalıklarda psikososyal bakım
 • Psiko-onkoloji
 • Klinik psikiyatri hemşireliği
 • Çocuk ergen ruh sağlığı hemşireliği
 • Konsültasyon-liyezon psikiyatri hemşireliği
 • Alkol ve madde bağımlılığı hemşireliği
 • Toplum ruh sağlığı hemşireliği
 • Danışmanlık ve psikoterapiler
 • Adli psikiyatri
 • Şiddet ve mobing (yıldırma)
 • Benlik
 • Baş etme
 • Ruh sağlığını etkileyen faktörler
 • Örselenebilir grupların ruh sağlığının korunması
 • Hemşirelerin/hemşirelik öğrencilerinin psikososyal iyi oluşluğu

Sunulan Hizmetler

 • Lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütme
 • Bilimsel yayın üretme ve ulusal/uluslararası literatüre katkı sağlama
 • Bilimsel toplantılar düzenleme ve toplantılara aktif katılım sağlama
 • Alana ilişkin süreli yayınlarda danışmanlık, editörlük ve hakemlik hizmetlerini yürütme
 • Hemşirelik mesleği ve ruh sağlığı ile ilgili farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olma, kurumlara danışmanlık sunma
 • Adalet Bakanlığına etik ikilem yaşanması durumlarında bilirkişilik hizmeti verme
 • Ruhsal ve sosyal güçlükler yaşamakta olan toplum üyelerine ve kronik hastalığı olan bireylere ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği danışmanlığı sunma