Stratejik Plan

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI 

 

MİSYON

“Bilim ve teknolojiye dayalı  yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş; birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede bakım, eğitim, araştırma, yönetim, danışmanlık  ve liderlik rollerini etkin olarak gerçekleştiren hemşirelerin yanı sıra, akademik alanda çalışan hemşirelerin yetişmesini sağlamak, temel hemşirelik eğitiminin ve hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunmak”tır.   

VİZYON

“Öğrencileri, öğretim elemanları, eğitim programları ve araştırmaları ile bir model oluşturan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen lider bir hemşirelik eğitim kurumu olmak”tır. 

TEMEL DEĞERLER

 1. Değerlerimiz üniversitemizin benimsediği değerlerle örtüşmektedir. Bu bağlamda, Hemşirelik Fakültesi, etik ilkeler doğrultusunda  insan ve hasta haklarına saygılı, adil, dürüst, güvenilir, bütüncül ve aile merkezli bakım yaklaşımıyla hizmet vermeye değer verir.
 2. Ayrıca Hemşirelik Fakültesi; toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesine katkıda bulunmaya değer veren, sorgulayıcı, araştırıcı, yaratıcı, yenilikçi, katılımcı, iletişim, problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş bireylerin yetiştirilmesinin önemine inanır.

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF, GÖSTERGELER VE STRATEJİLER

Stratejik Amaç 1

Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek

 

Stratejik Hedefler

Performans Göstergeleri

Stratejiler

Akademik Personel

 1. 2017 yılı sonuna kadar akademik personelin tamamının “Eğiticilerin Eğitimi Programı”na katılımı sağlanacaktır.

 Programa katılan  akademik  personel  sayısı

Akademik personelin eğitici eğitimi programına katılım durumu belirlenerek bu programa katılmayan personelin katılması sağlanacaktır.

 

Akademik personelin memnuniyet düzeylerinin düzenli olarak ölçülmesi ile belirlenen sonuçlar doğrultusunda gerekli iyileştirmeler için planlamalar ve çalışmalar yapılacaktır.

 1. Öğretim elemanlarının 2017 yılı sonuna kadar memnuniyet düzeyleri her yıl %20 oranında artırılacaktır.

 Memnuniyet  düzeyi.

 

 1. Talep eden öğretim elemanlarının 2017 yılı sonuna kadar yurt dışında deneyim kazanması sağlanacaktır.

Desteklenen  akademik  personel  sayısı

 

 1. Her anabilim dalının öğretim üyesi sayısı artırılacaktır.

 Öğretim üyesi  sayısı.

Eğitim Programları

 1. 2013 yılı sonuna kadar Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Temel Alan Yeterliliklerinin öğretim programlarına uyarlama çalışmaları ve revizyonu tamamlanacaktır.

 Yeterlilik uyarlama  çalışmalarını  tamamlayan  anabilim dalı  sayısı.

Altyapı çalışmaları yapılarak eğitim-öğretim programlarının güncel, uluslararası niteliklere uygun hale getirilmesi, eğitim programlarının akredite edilmesi ve tüm ders materyallerinin açık ders malzemesi olması sağlanacaktır.

 1. Fakülte eğitim programlarının 2017 yılına kadar akreditasyonu sağlanacaktır.

 Gerçekleşme oranı.

Eğitim Altyapısı

 1. Derslik ve laboratuvar gereksinimleri belirlenerek taleplerin %80’inin 2017 yılı sonuna kadar karşılanması sağlanacaktır.

 Gerçekleşme oranı.

 

Fakültemiz derslik ve laboratuvar gereksinimleri belirlenerek, gerekli altyapı düzenlemeleri yapılacaktır.

Öğrencilerin derslerle ilgili bilgilere ulaşmasını sağlayacak alt yapı oluşturulacaktır.

 1. Bilişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde daha etkin kullanılabilmesine olanak sağlayan alt yapı oluşturulacaktır.

 Gerçekleşme oranı.

 1. Lisans düzeyinde var olan ders kitaplarından en az biri güncellenecektir.

 Güncellenen kitap  sayısı.

Öğrenci

 1. Öğrencilere yönelik 2017 yılı sonuna kadar memnuniyet anketleri düzenlenerek memnuniyet düzeyleri her yıl %20 oranında artırılacaktır.

 Öğrenci  memnuniyetindeki  artış oranı.

Öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin düzenli olarak ölçülmesi ile belirlenen sonuçlar doğrultusunda gerekli iyileştirmeler için planlamalar ve çalışmalar yapılacaktır.

 

Öğretim üyesi öğrenci oranının ve  öğrencilere sunulan eğitim ve burs desteğinin iyileştirilmesi amacıyla iç ve dış paydaşlarla işbirliği yapılacaktır.

 1. 2017 yılı sonuna kadar Avrupa Birliği standardı olan öğretim üyesi öğrenci oranının 15/1 olması sağlanacaktır.

 Öğretim üyesi  öğrenci oranı.

 1. 2017 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan eğitim ve burs desteğinin iyileştirilmesi ve bu destekten yararlanan öğrenci sayısının her yıl %20 oranında artması sağlanacaktır.

 Yararlanan öğrenci  sayısı ve artış  oranı.

 1. Öğrencilerin spor, sanat, kültür ve kulüp faaliyetlerinin en az birinde yer alması sağlanacaktır.

 Öğrenci sayısı.

 1. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin %10’unun ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.

 Değişim  programlarına  katılım oranı.

 1. Her yıl lisans ve lisansüstü öğrencilerin %10’unun bir bilimsel toplantıya katılması sağlanacaktır.

 Öğrenci sayısı.

 

Stratejik Amaç 2

Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek

Araştırma Altyapısı

 1. Araştırma faaliyetleri için fakültenin fiziksel, teknolojik altyapısı ve donanımı geliştirilecektir.

 Gerçekleşme oranı.

Bilimsel araştırma faaliyetlerini iyileştirmeye yönelik yol ve yöntemler izlenecektir.

 1. Fakülte bünyesindeki eğitim ve araştırma ekipmanın etkin kullanımına yönelik prosedürler geliştirilecektir.

 Gerçekleşme  oranı.

 1. Atıkların yönetimi için üniversite atık yönetim sistemi ile işbirliği sağlanacaktır.

 Gerçekleşme  oranı.

Araştırma Çıktıları

 1. 2017 yılına kadar lisansüstü tezlerin en az %50’sinin ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde yayın haline getirilmesi sağlanacaktır.

 Yayınlanan tez sayısı.

Araştırma sonuçlarının ve fakülte yayın organının ulusal ve uluslararası alanda duyurulması sağlanacaktır.

 

 1. Fakülte dergisinin elektronik yayıncılık sisteminin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli maddi ve yönetsel destek için üniversite ile işbirliği sağlanacaktır.

 Gerçekleşme  durumu.

 1. Fakülte dergisinin ulusal ve uluslar arası dizinlerde taranması sağlanacaktır.

 Gerçekleşme  durumu.

 1. Fakülte öğretim üye ve elemanlarının ulusal ve uluslararası dizinlerde taranan yayınlarının sayısı artırılacaktır.

 Yayın sayısı.

Araştırmacı

 1. Fakülte öğretim üye ve elemanlarının düzenlediği ve katıldığı ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik sayısı her yıl %1 artırılacaktır.

 Düzenlenen  bilimsel etkinlik  sayısı.

 Bilimsel etkinliğe  katılan kişi sayısı.

Fakülte öğretim üye ve elemanlarının bilimsel faaliyet düzenlemesi ve katılmasını teşvik edici yol ve yöntemler izlenecektir.

 

 

 1. Fakülte öğretim üye ve elemanları tarafından her yıl ulusal veya uluslararası en az bir proje üretilecektir. 

 Yıllık yeni proje  sayısı.

 

Stratejik Amaç 3

Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak

Yönetim Sistemi

 1. 2013 yılı sonuna kadar fakülte komisyonlarının çalışma usul ve esasları hazırlanacaktır.

 Gerçekleşme  durumu.

Fakülte idari süreçleri gözden geçirilecektir.

Çalışanlar

 1. 2015 yılı sonuna kadar fakültemizin idari ve akademik personelinin tamamına yönetim sistemleri konusunda üniversite işbirliği ile hizmet içi eğitim verilerek sistemlerin işleyiş sürekliliği sağlanacaktır.

 Hizmet içi eğitim  alan akademik ve  idari personelin  sayısı.

Fakülte idari ve akademik personelinin eğitim etkinliklerine katılması sağlanacaktır.

 1. Fakülte personelinin sürekli eğitim etkinliklerine katılımı desteklenecektir.

 Katılan sayısı.

 

Stratejik Amaç 4

Kurum İçi ve Dışı İletişim Politikalarını Oluşturmak ve Uygulamak

İç İletişim

 1. 2017 yılı sonuna kadar kurum kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendirici bilimsel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilecektir.

 Yapılan faaliyet sayısı.

 Faaliyete katılan kişi  sayısı.

Personelin kurum kültürünü benimsemelerini sağlayacak faaliyetler yürütülecektir.

 

Her yıl çalışan memnuniyet değerlendirmeleri yapılacaktır.

 

 1. Fakülte idari personelinin 2017 yılı sonuna kadar memnuniyet düzeyleri her yıl %20 oranında artırılacaktır.

 Memnuniyet düzeyleri.

Dış İletişim

 1. 2017 yılı sonuna kadar mezunların istihdamlarına yönelik izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.

 Gerçekleşme oranı.

Fakülteyi ulusal ve uluslararası alanda tanıtıcı faaliyetler yapılacaktır.

 1. Fakülte tanıtım faaliyetleri diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

 Düzenlenen tanıtım  faaliyet sayısı.

 

Stratejik Amaç 5

Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi ve Çeşitliliğini Artırmak

Hizmet Çeşitliliği

 1. 2017 yılı sonuna kadar hizmet, eğitim ve danışmanlık birimi oluşturulacaktır.

 Gerçekleşme oranı.

Fakültemiz tarafından verilebilecek hizmet, eğitim, danışmanlık hizmetleri belirlenerek, hizmetlerin gerçekleştirilmesi için yol ve yöntemler izlenecektir.

 1. 2017 yılı sonuna kadar fakültemizin kamu kurumları ve özel sektör ile işbirliği halinde düzenlediği faaliyetlerin %10 oranında artması sağlanacaktır.

 Faaliyet sayısı.

 1. Hemşirelik alanına yönelik özel dallarda en az bir sertifika programı başlatılacaktır.

 Sertifika program sayısı.

 

Stratejik Amaç 6

Üniversitenin Eğitim-Öğretim Kalitesini Arttırmak Amacı ile Fiziksel ve Teknolojik Alt Yapı Olanaklarının Geliştirilmesi

Teknolojik ve Fiziksel Alt Yapı

 1. Fakültenin eğitim-öğretim kalitesini arttırmak amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının tamamlanması sağlanacaktır.

 Gerçekleşme oranı.

Fakültenin eğitim-öğretim kalitesini arttırmak amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi için gerekli yol ve yöntemler izlenecektir.

 

Stratejik Amaç 7

Üniversitemizde ‘’Dumansız Hacettepe’’ Sloganıyla Personelimiz ve Öğrencilerimizin Sigarayı Bırakması İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak

Yaşam Kalitesi

 1. 2017 yılı sonuna kadar sigaranın zararları ve sigaranın bırakılması hakkında personelimiz ve öğrencilerimize yönelik bilinçlendirme çalışmaları kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.

 Düzenlenen etkinlik  sayısı.

Sigaranın zararları konusunda personelimize ve öğrencilerimize akran eğitimi gibi yöntemlerin kullanıldığı projeler ile fakültede sigara kullanım oranı düşürülecektir.

 

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.05.2017